Välkommen till idédag 2022!

Välkommen, morgonbön och introduktion av dagen

Maria Wingård, ordförande för Ideellt forum Eva Westerlund och Ebbe Lundgren, ideella medarbetare Helen Olsson, biträdande kyrkoherde, Linköpings domkyrkopastorat Bo Holgersson, församlingsrådets ordförande S:t Lars församling Bo Ingelberg, kyrkomusiker, S:t Lars församling

Av fri vilja på fri tid - lärande och utmaningar ur rapporten.

Sara Fransson, doktor i statsvetenskap och verksam vid forsknings- och analysenheten vid kyrkokansliet i Uppsala

Håkan Apell, församlingspedagog, Kolmårdens församling

PDF - Lärdomar och utmaningar

Av fri vilja på fri tid - kyrkan i (civil-) samhället

Johan von Essen, Professor i livsåskådningsvetenskap, Marie Cederschiöld högskola

Gunvor Kruse, ideellt engagerad i Linköpings domkyrkopastorat, reflekterande praktiker

Av fri vilja på fri tid - församlingen som nätverk eller organisation?

Sara Fransson, doktor i statsvetenskap och verksam vid forsknings- och analysenheten vid kyrkokansliet i Uppsala

Catharina Helmersson, kontraktsprost, präst Landeryds församling, reflekterande praktiker

PDF

Workshop pass 1

Välj bland 7 utmaningar som Ideellt forum tagit fram ur Av fri vilja på fri tid.

Till hjälp i samtalen har ni En guide till Samtal fortsätter.

Guide till Samtal fortsätter

Lokal: Domkyrkoförsamlingens församlingshem

Utmaning 1

Bort från stuprören

Att församlingen bryter med den stuprörs-organisering som ofta finns, där ideella medarbetare i sitt engagemang endast möter en del av församlingen och dess verksamhet. Speciellt intressant är att få ta del av Sara Franssons analys av den insamlade datan via social nätverksteori.

Introduktion: JanOlof Nordström, samordnare Ideellt forum

Utmaning 2

Kompetens

Att församlingen tar till vara på kompetensen hos ideella medarbetare i alla åldrar.

Introduktion: Helen Kémi, stiftspedagog, Linköpings stift, Malin Attervåg, stiftskonsulent, Linköpings stift

Utmaning 3

Utvecklingsplan

Att det finns en genomarbetad utvecklingsplan för hållbart ideellt medarbetarskap i församlingen.

Introduktion: Lena Linde, stiftspedagog Skara stift

Utmaning 4

Fortbildning och fördjupning

Att församlingen erbjuder fortbildning och fördjupning av kristen tro för alla medarbetare.

Introduktion: Sara Sandström, idealitetssamordnare Umeå pastorat

Utmaning 5

Eldsjälar och kärntrupp

Att Svenska kyrkans professionalisering, kultur och strukturer inte ska vara ett hinder för personer, som genom växande i engagemang och ansvar, vill bli en eldsjäl och del av en kärntrupp som är med och bär sammanhanget – precis som i övriga civilsamhället.

Introduktion: JanOlof Nordström, samordnare Ideellt forum

Utmaning 6

Medarbetarskap och medkrafter

Att ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare hittar vägar att bli varandras medkrafter i sina bidrag till det gemensamma uppdrag de har som församling.

Introduktion: Fredrik Hedlund, rektor Sensus

Utmaning 7

Rekrytering och kallelse

Att församlingen lär av succén med satsningen på unga ledare och hittar vägar att göra motsvarande strategiska satsningar gentemot andra ålderskategorier och grupper av människor.

Introduktion: Helen Kémi, stiftspedagog, Linköpings stift, Malin Attervåg, stiftskonsulent, Linköpings stift

Avslutande reflektion

Maria Wingård, ordförande för Ideellt forum

Temanummer om idealitet, Liv & Längtan nr 6 2022

Liv & Längtan - Svenska kyrkan

Liv & Längtan nr 6 2022 - digitalt format

Möt ideella i Linköping

Alla behövs